مطالب مرتبط:

درگیری های فاریاب جنایی است نه سیاسی

هیچ فردی اجازه ندارد با سلاح وارد فاریاب شود. به نقل از تمدن، هیاتی که برای بررسی درگیری های فاریاب توظیف شده ب...

مطالب اخیر