مطالب مرتبط:

محتاط: ملت، قوم و دین در تذکره های الکترونیکی درج می شود

ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌گوید ملت، قوم و دین در تذکره‌هایی الکترونیکی که قرار است توزیع آن در آینده‌های نزدیک آغاز شود، گنجانیده خواهد شد.

مطالب اخیر