مطالب مرتبط:

غنىوضعیت فعلی ولایت فاریاب از لحاظ امنیتی قناعت بخش نیست

رئيس جمهور از بزرگان فاریاب خواست تا یک بررسی واضح و اجماع داشته باشند تا حکومت بتواند کارهای بنیادی را در بخش ...

مطالب اخیر