مطالب مرتبط:

بدون استندردسازی محصولات، توسعه صادرات امکان پذیر نیست

رییس اداره ملی نورم و استندرد کشور بر استندردسازی محصولات کشور و آموزش کارکنان این اداره تأکید می کند.

مطالب اخیر