مطالب مرتبط:

افرادی که در حمله بالای شفاخانۀ چهارصد بستر شریک بودند در بیرون از مرز افغانستان هستند

وزارت دفاع ملی افغانستان می‌گوید حمله بالای شفاخانۀ ۴۰۰بستر سردار محمد داوود در کابل در بیرون از افغانستان طرح‌ریزی گردیده بود.

مطالب اخیر