مطالب مرتبط:

صادرات ۳۴ میلیون دالری افغانستان به امریکا

سال گذشته، ایالات متحده به ارزش ۹۱۳ میلیون دالر به افغانستان صادرات داشته است، در حالی که ارزش صادرات افغانستان...

مطالب اخیر