مطالب مرتبط:

کودکان کار و آینده ی نامعلوم

مقاله: حقوق کودکان در افغانستان يکي از مسايل مهم و اساسي است که کمتر به آن توجه شده است، از نگاه قوانين ملي و ...

مطالب اخیر