مطالب مرتبط:

سیرتحول عکاسی درافغانستان (قسمت دوم)

مقاله: در سالهاي نخست اين دوره غير از خود شاه و برخي از شاهزادهگان، دو عکاس ديگر نيز در افغانستان بودند که هر د...

مطالب اخیر