مطالب مرتبط:

وزارت مبارزه با مواد مخدر در جستجوی راه حل!

پوهنوال سلامت عظیمی گفت: ما در قسمت موجودیت معتادین در شهر کابل و خورده‌فروشان، که بزرگترین چالش و تهدید برای ا...

مطالب اخیر