مطالب مرتبط:

برنامه های سال جاری وزارت امورخارجه بررسی شد

طی نشستی کاری، برنامه های سال 1396هـ ش وزارت امور خارجه مورد بحث و بررسی قرارگرفت. نشست مذکور تحت ریاست داکتر ن...

مطالب اخیر