مطالب مرتبط:

۲۲ میلیون افغانی برای ساخت کانال در منطقه جبرئیل هزینه خواهد شد

ادامه سنگ‌کاری کانال‌های موجود حدود ۲۲ میلیون افغانی تعیین شده بود که وزیر مربوطه با این مبلغ موافقت نکرده بود.

مطالب اخیر