مطالب مرتبط:

شماری از سناتوران از فیصله ولسی جرگه حمایت کردند

مطالب اخیر