مطالب مرتبط:

قوماندان خیزش مردمی ولسوالی آقچه جوزجان کشته شد

مطالب اخیر