مطالب مرتبط:

رائول: اولین قدم، بازگشت به خانه ام رئال است

رائول در سالهای اخیر مشغول اداره فعالیت های رئال در ایالت متحده بوده و هنوز مربیگری را به طور حرفه ای ...

مطالب اخیر