مطالب مرتبط:

باشندگان ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ ازنبود امنیت شکایت دارند

مطالب اخیر