مطالب مرتبط:

قرار است ناتو برای بررسی اوضاغ امنیتی افغانستان همکاری نمایند

مطالب اخیر