مطالب مرتبط:

فراغت ۳۸ تن از اناث کورس آموزشی قوماندانی ولایت نیمروز

۳۸ تن از طبقه اناث قوماندانی امنیه ولایت نیمروز در تولی تعلیمی این قوماندانی از کورس یک ماه ارتقاء ظرفیت فارغ ش...

مطالب اخیر