مطالب مرتبط:

فقط 10 درصد معلمان ولسوالی چشت هرات رسمی هستند

۹۰ درصد از معلمان ولسوالی چشت هرات به گونه اجیر مشغول به کار بوده و نه تنها ۱۰ درصد دیگر معلم رسمی هستند.

مطالب اخیر