مطالب مرتبط:

نمایندگان واقعی مردم یا نمایندگان وزرا، سفرا و والیان

بعد از فاجعه حمله به شفاخانه چهار صد بستر که حالا تبدیل به هیچ بستر شده است همه دعا می کردند که مقامات امنیتی م...

مطالب اخیر