مطالب مرتبط:

سمت بانوی اول به هیچ صورت صلاحیت اجرایی ندارد

من از حضور فعال همسر شما، بانو رولا غنی در دادخواهی برای زنان و کودکان کشور به شدت حمایت می‌ کنم. از اینکه در ر...

مطالب اخیر