مطالب مرتبط:

موترهای نظامی در اختیار قماربازهای مزار (عکس)

سوء استفاده از موترها و وسایط دولتی متاسفانه در حکومت قبلی و حکومت فعلی (وحدت ملی) توسط زورمندان و بستگان شان ز...

مطالب اخیر