مطالب مرتبط:

ضرورت گذر از وضعیت لگام گسیخته کنونی و تغییر نظام

هیچ گوشه ای از نظام سیاسی کنونی افغانستان بگونه عقلانی و دمکراتیک تنظیم نشده و این نظام مطابق خواست مردم عمل نم...

مطالب اخیر