مطالب مرتبط:

پاکستان حصارکشی مرزی با افغانستان را آغاز کرد

رییس ستاد ارتش پاکستان گفته است که کار ایجاد موانع در "ساحات معروض با تهدید بلند" در مرز با افغانستان آغاز شده ...

مطالب اخیر