مطالب مرتبط:

جنرال دوستم؛ از معاونت ریاست جمهوری تا حبس خانگی

در پیام ویدئویی آقای دوستم هم به این امر، اشاره شده و او هشدار داده است که در صورت هرگونه اقدامی، کابل شاهد وضع...

مطالب اخیر