مطالب مرتبط:

۷ ماه زحمت برای ارتقاء سیستم های امنیتی دانشگاه آمریکایی- افغانستان

ما در افغانستان در یک وضعیت امنیتی بسیار دشوار زندگی میکنیم. ما بعد از هفت ماه تلاش با اطمینان گفته میتوانیم که...

مطالب اخیر