مطالب مرتبط:

از رقابت تا رفاقت؛ آغاز و انجام یک بازی

در معامله عطا – غنی هم نباید دچار داوری زودهنگام شد و همه چیز را پایان یافته، ارزیابی کرد. دوطرف بازیگران قهار ...

مطالب اخیر