مطالب مرتبط:

قیام 24 حوت مردم هرات درج تقویم می‌شود

قیام خونین ۲۴ حوت مردم هرات علیه قشون سرخ شوروی بر اساس مصوبه مجلس نمایندگان در تقویم کشور درج می‌شود.

مطالب اخیر