مطالب مرتبط:

حکومت پاکستان در بین اقوام دو سوی خط دیورند تفرفه‌اندازی می کند

ارتش پاکستان به این خاطر این منطقه را نظامی ساخته که گروه های تروریستی در آن پرورش یابد و از این گروه ها در مقا...

مطالب اخیر