مطالب مرتبط:

رهبران سه نهاد امنیتی موفقانه از استیضاح مجلس نماینده گان گذشتند

سه‌تن از وزیران نهادهای امنیتی که امروز به نشست استیضاحی مجلس نماینده‌گان فرا خوانده شدند، توانستند آرای تایید اعضای پارلمان را به دست آورند.

مطالب اخیر