مطالب مرتبط:

رییس جمهور نامزد وزیر معادن را به مجلس نمایندگان معرفی کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور، نرگس نهان را به حیث نامزد وزیر وزارت معادن و پطرولیم به مجلس نمایندگان معرفی کرد...

مطالب اخیر