مطالب مرتبط:

بخاطر بوجی پول، وزیر دفاع نیستم

مجلس نمایندگان، عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی، معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی و تاج محمد جاهد وزیر داخله در ...

مطالب اخیر