مطالب مرتبط:

اگر ما شما سه نفر را استیضاح کنیم …

مجلس نمایندگان، عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی، معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی و تاج محمد جاهد وزیر داخله در ...

مطالب اخیر