مطالب مرتبط:

چرا چوکی ها را اشتغال کرده اید؟

مجلس نمایندگان، عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی، معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی و تاج محمد جاهد وزیر داخله در ...

مطالب اخیر