مطالب مرتبط:

کدام را باور کنیم؛ رئیس جمهور را یا گفته‌های جنرال‌های آمریکایی و ناتو را؟

با زمان اندکی که به شروع جنگ بهاره طالبان باقی مانده نگرانی‌ها در مورد شعله ورتر شدن جنگ در کشور نیز افزایش یاف...

مطالب اخیر