مطالب مرتبط:

سینمای ولایت تخار پس از سی سال دوباره فعال و برای مردم این ولایت خدمات ارایه خواهد کرد

مطالب اخیر