مطالب مرتبط:

اشرف غنی: کسانی دربرابر مردم و حکومت می جنگند، دشمن اند و سرکوب خواهند شد

مطالب اخیر