مطالب مرتبط:

وزارت احیا و انکشاف دهات ۱۲ قرارداد به ارزش ۱۵۰ میلیون افغانی به امضا رساند

وزارت احیا و انکشاف دهات دوازده قرار داد به ارزش شش صد و پنجاه میلیون و چهار صد هزار افغانی را با شرکت‌های خصوص...

مطالب اخیر