مطالب مرتبط:

آدم ربایان در کمین بازرگانان بخش خصوصی

در یک ماه اخیر 15 رویداد آدم ربایی در بخش خصوصی در سراسر کشور ثبت شده است. به نقل از طلوع، الکوزی معاون اتاق تج...

مطالب اخیر