مطالب مرتبط:

برای شکستن جنگ افغانستان، به پنج هزار سرباز اضافی دیگر ناتو نیاز است

مطالب اخیر