مطالب مرتبط:

برنامه واکسین پولیو در کشور آغاز شد

وزارت صحت برنامه واکسین پولیو (فلج اطفال) را برای بیش از هشت میلیون طفل در کشور آغاز نمود.

مطالب اخیر