مطالب مرتبط:

ضرورت فراهم سازی زمینه سرمایه گذاری و حمایت از تولیدات داخلی

سر مقاله: افغانستان يک کشور پسا منازعه و حتا درحال منازعه به حساب مي آيد. از اينرو زير ساخت هاي اقتصادي در طي ...

مطالب اخیر