مطالب مرتبط:

ملیون ها افغانی جریمه و از هفت تا بیست سال زندان برای چهار مقام پیشین وزارت شهرسازی

چهار تن از مقام‌های پیشین وزارت امور شهرسازی و مسکن به گونۀ مجموعی به زندان و جریمۀ بیش از یک هزار و ۸۰۰ ملیارد افغانی متهم گردیدند.

مطالب اخیر