مطالب مرتبط:

انکشاف نامتوازن و سختی‌های زندگی در بدخشان

در بخش تعلیم و تربیه هرچند مردم فرهنگی و علم دوستی هستند اما بسیار از قریه جات این ولسوالی‌ها تعمیر مکتب ندارند...

مطالب اخیر