مطالب مرتبط:

امضای قرارداد ۱۲ پروژۀ توسعوی

وزارت احیأ و انکشاف دهات، قرارداد ساختمان ۱۲ پروژۀ توسعوی به ارزش ۶۵۰  میلیون ۴۰۰هزار افغانی را با تعدادی از شر...

مطالب اخیر