مطالب مرتبط:

مساعدت مالی کشور ایتالیا برای ساخت اولین مرکز تخصصی جراحی سوء اشکال قلبی اطفال و نوزادان در کابل

  وزارت صحت عامه کشورمان با مساعدت مالی کشور ایتالیا اولین مرکز تخصصی جراحی سوء اشکال قلبی اطفال و نوزادان را د...

مطالب اخیر