مطالب مرتبط:

رئیس جمهور اراده ای برای حصول تفاهم با دیگر ارکان قدرت ندارد

آگاهان امورسیاسی می گویند: در ۱۵ سال اخیر زمامداران افغانستان ادعای نظام دمکراتیک را داشته اند اما در عمل هیچ ک...

مطالب اخیر