مطالب مرتبط:

دوازده پروژه توسعه ای به سکتور خصوصی واگذار شد

قرارداد ساخت ۱۲ پروژه توسعه ای به ارزش ۶۵۰ میلیون و ۴۰۰هزار افغانی میان وزارت احیأ و انکشاف دهات و تعدادی از شر...

مطالب اخیر