مطالب مرتبط:

تمام خرده هويت ها «بايد» تحت نام افغان گرد آيند

تمام خرده هويت ها «بايد» تحت نام افغان گرد آيند. اين يكی از شعارهای انتخاباتی اشرف غنی احمدزی بود. هرچند در جري...

مطالب اخیر