مطالب مرتبط:

کاستی‌ها و ضعف‌های بخش معارف افغانستان و راه حل ها

هیچ دشمنی خطرناک تر از جهل و هیچ جهادی ارزشمند تر از مبارزه باجهالت نیست به همین دلیل اولین درس و اولین پیام قر...

مطالب اخیر