مطالب مرتبط:

اشرف غنی شهامت اعلام آمار تلفات جنگ را ندارد

در دوره حکومت وحدت ملی آیا طالبان تقویت شده اند که ما این همه بحران امنیتی داریم؟ یا اتفاق هایی در درون ساختار ...

مطالب اخیر